شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی external locus of control به فارسی :

منبع کنترل بیرونی

اعتقاد به اینکه تقویت تحت کنترل دیگران ، سرنوشت یا شانس قرار دارد.

منبع کنترل بیرونی

این باور که تقویت به نیروهای بیرونی وابسته است.