شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی episodic memory به فارسی :

حافظه رویدادی/ رخدادی

حافظه حوادث خاصی ( حافظه رویدادی )

حافظه رویدادی

حافظه بلند مدتی که اطلاعات مربوط به تجربه های شخصی فرد در زمان ها و مکان های خاص را ذخیره می کند.

حافظه رویداد ضمنی