شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی empirical principle of equipotentiality به فارسی :

اصل هم توانی تجربی

اندیشه مورد دفاع برخی نظریه پردازان اولیه یادگیری مبنی بر این که قوانین یادگیری به تمای محرک ها و پاسخ ها قابل اطلاق است.