شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی electra complex به فارسی :

عقدهٔ الکترا

عقده الکترا

در طول مرحله آلتی (4 تا 5 سالگی) ، میل ناهشیار دختر به پدرش ، همراه با میل به جایگزین کردن یا نابود کردن مادرش.

عقده الکترا

عقده الکترا

براساس نظریه فروید ، عشق و میل جنسی ناهشیار فرزندان مونث به پدر ، پس از آن که دلیل فقدان قضیب در خود مادرشان را مقصر دانستند

شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی electra-complex به فارسی :

عقده الکترا