شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی eardrum به فارسی :

پرده گوش

پرده ی گوش

غشایی در انتهای درونی مجرای شنوایی که به گوش میانی منتهی می شود. {گوش میانی}.