شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی dispositional attribution به فارسی :

اِسناد گرایشی

نسبت دادن اعمال شخص به گرایش های درونی وی (مانند نگرشها ، ویژگیها ، و انگیزه ها) در برابر نسبت دادن آنها به عوامل موقعیتی. {اِسناد گرایشی}.