شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی discriminative stimulus به فارسی :

محرک تمیزی

محرک افتراقی

محرک افتراقی

محرکی که ظهو آن علامتی برای صدور پاسخ عامل است ؛ برای مثال ، صدای در زدن سبب می شود در را باز کنیم. این فراخوانیِ پاسخ عامل به وسیله محرک ، ماهیتاً همانند فراخوانی پاسخگر به وسیله محرک نیست.