شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی depolarization به فارسی :

ناقطبی شدن

تغییری در پتانسیل استراحت غشای نورون در جهت پتانسیل عمل، که در جریان آن داخل غشا بار مثبت بیشتری پیدا می کند. {پتانسیل استراحت ، پتانسیل عمل}.

نا قطبی شدن، غیر قطبی ساختن