شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی deoxyribonucleic acid به فارسی :

اسید دی اکسی ریبونوکلئیک (دی اِن اِ)

ماده اصلی وراثت در همه ی جانداران. پولیمر اسید نوکلئیک که با قند دی اکسی دیبوز ترکیب شده است. در جانداران رده های بالا قسمت عمده ی دی اِن اِ در داخل کروموزومها قرار دارد.