شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cross-linkage theory به فارسی :

نظریه ارتباط متقاطع

نظریه پیری زیستی که اعلام می دارد تشکیل ارتباطها بین الیاف پروتئین که معمولاً جدا از هم هستند ، باعث می شود که بافت رابط بدن به مرور زمان کمتر انعطاف پذیر شود و سرانجام پیامدهای جسمانی ناگوار ایجاد شوند.