شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی criterion به فارسی :

ضابطه

ملاک

1- سلسله نمره های یا مدارک دیگری که در پرتو آنها کارایی آزمون پیش بین بررسی می شود. 2- سطح یا معیاری که به عنوان هدفی برای پیشرفت در تکالیف یادگیری انتخاب می شود. مثلاً ، می توان تعداد دفعات معینی را که آزمودنی بدون خطا از ماز عبور می کند به عنوان شاخصی برای یادگیری کامل ماز انتخاب کرد.

معیار، ملاک

متغیر ملاک