شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی counterbalancing به فارسی :

متعادل سازی

روش کنترل کردن اثر ترتیب ارائه تدبیر آزمایشی در طرح اندازه گیری تکراری از طریق بکارگیری تمام ترتیب های ارائه تدبیر آزمایشی یا تعیین تصادفی ترتیب ارائه برای هر آزمودنی.

متوازن سازی تقابلی