شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی corpus luteum به فارسی :

جسم زرد

توده زرد رنگی که در محل فولیکول تخمدانی پاره شده رشد می کند و به توده ای از نسج اندوکرینی ترشح کننده پروژسترون تبدیل می شود.

 جسم زرد (در مغز)