شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی conventional level به فارسی :

سطح اخلاق متعارف ( قرار دادی )

سطح عرفی

دومین سطح رشد اخلاقی در نظریه کلبرگ که طی آن درک اخلاقی براساس پیروی از مقررات اجتماعی استوار است و روابط انسانی مثبت و نظم اجتماعی را تضمین می کند.

سطح عرفی، متعارف