شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی companionate love به فارسی :

عشق صمیمانه

عشقی که براساس رابطه ای صمیمانه و محبت آمیز قرار دارد و با عشق شهوانی فرق می کند.

عشق صمیمانه