شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی client centered therapy به فارسی :

درمان مراجع مدار

رویکرد راجز به درمان انسان گرایانه ، که در آن گفت گو بر افکار و احساسات مراجع متمرکز است و درمانگر با خلق قضایی پذیرنده امکان کسب بینش و رشد کامل توان های بالقوه را برای مراجع فراهم می کند.

شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی client-centered therapy به فارسی :

درمان مشتری محور، درمان جو، مراجع محور

شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی client-centered therapy به فارسی :

درمان درمانجومدار

درمان مراجع – محوری

درمان درمانجومدار (درمان بیمارمدار)

نوعی روشی در رواندرمانی: بیمار می آموزد که مسوولیت اعمال خود را بپذیرد و نیروی ابتکار خود را در حل مسائل خویش به کار گیرد. {مشاوره غیررهنمودی}.