شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی classical concept به فارسی :

مفهوم کلاسیک

مفهومی است که همه ی مصداقهای آن باید تمام صفاتی را که تشکیل دهنده ی آن مفهوم هستند دارا باشند ، مثلاً مفهوم «عَزَب». هر مصداق یا موردی از این مفهوم باید ویژگیهای بالغ بودن ، مرد بودن ، و غیرمتأهل بودن را دارا باشد.