شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی chunk به فارسی :

قطعه اطلاعات

قطعه

بزرگترین واحد اطلاعاتی معنی دار که می تواند در حافظه کوتاه مدت اندوخته شود. گنجایش حافظه کوتاه مدت 2+7 یا 2-7 قطعه است. {حافظه کوتاه مدت}.