شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی chaining به فارسی :

زنجیره سازی

طبق نظر اسکینر ، زنجیره سازی زمانی صورت می پذیرد که یک پاسخ ارگانیسم را در مجاورت محرک هایی قرار می دهد که هم آن پاسخ را تقویت می کنند و هم پاسخ بعدی را سبب می شوند. پاسخ اخیر به نوبه خود سبب می شود که ارگانیسم محرک هایی را تجربه کند که هم آن پاسخ را تقویت می کنند و هم پاسخ بعدی را سبب می شوند ، و الی آخر.

زنجیره کردن ، سری کردن