شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cathexis به فارسی :

نیروگذاری روانی

مصرف انرژی روانی در شیء یا شخص.

تسکین

نیرویابی

تشکیل تداعی بین یک حالت سائق معین ، نظیر گرسنگی ، و نوعی محرک معین ، مانند غذاهایی که شخص به خوردن آنها عادت دارد. وقتی که سائقی رخ می دهد ، شخص فعالانه محرک هایی را که قبلاً با ارضای آن تداعی شده اند می جوید. نیرویابی یکی از شش نوع یادگیری پیشنهادی تولمن است.

نیروگذاری روانی، ذخیره سازی