شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی broca s ares به فارسی :

منطقه بروکا

بخشی از نیمکره چپ مغز که بر گفتار نظارت دارد. افرادی که این بخش از مغزشان آسیب دیده واژه ها را به طرزی روشن بیان نمی کنند و گفتارشان کند و همراه با تقلاست. گرچه گفتار این افراد از معنا برخوردار است ، اما محتوای آن محدود به واژه های کلیدی است.