شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی brain stem به فارسی :

ساقه مغز

ساقه مغز

ساقه مغز

ساختارهای نزدیک به مرکز مغز ، شامل تقریباً تمامی مغز به استثنای مخ و مخچه و قسمتهای وابسته به آنها.