شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی biological therapy به فارسی :

درمان زیستی

درمان ناسازگایهای شخصیتی یا بیماریهای روانی با استفاده از دارو ، ضربه برقی ، و سایر روشهایی که مستقیماً بر فرایندهای بدنی اثر می گذارند. {رواندرمانی}.