شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی being orientation به فارسی :

جهت گیری هستی گرا

تیپ منشی که به موجب آن افراد خود را بر حسب آنچه هستند ، نه آنچه دارند توصیف می کنند ؛ احساس ارزشمندی آنها از درون ناشی می شود نه از مقایسه کردن خودشان با دیگران.