شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی basic anxiety به فارسی :

اضطراب بنیادی

احساس فراگیر تنهایی و درماندگی ؛ شالوده روان رنجوری.

اضطراب بنیادی

اضطراب اساسی

احساسهای فراگیر تنهایی و بی یاوری. در نظام هورنای این احساسها اساس روان رنجوری محسوب می شوند.