شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی affective disorder به فارسی :

اختلال عاطفی

اختلال عاطفی (هیجانی)

نوعی بیماری روانی با مشخصه اصلی خلق یا هیجان. نمونه های بارز این اختلال عبارتند از: شیدایی (تهییج پذیری) ، افسردگی ، و شیدایی- افسردگی دوره یی. {اختلال دوقطبی ، اختلال شیدایی-افسردگی. }.