شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی act assessment program americal college testing program به فارسی :

برنامه سنجش (ACT) (برنامه آزمون ورودی کالج های امریکایی)

یکی از آزمون های ورود به کالج که از لحاظ گستردگی کاربرد مقاوم دوم را داراست.